Foreløbig indkaldelse til FTHF’s generalforsamlingen 2018

 

Der indkaldes hermed til Generalforsamling

 

Onsdag d. 19. september 2018, kl. 17.15-19.15

i Engsalen,

Vingsted Hotel og Konference Center,

Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten.

 

fthf-logo-blaa lille 50x50

 

Vedtægterne for FTHF, § 7, 8, 9 omhandler generalforsamlingen.

Bemærk § 7 stk. 2:

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen. Forslag, der indsendes senere eller stilles på generalforsamling, behandles under punkt 12, Eventuelt, men der kan ikke træffe beslutning i forbindelse med behandlingen af sådanne forslag.

Foreløbig dagsorden

 1. Valg af dirigent og stemmetællere

 2. Fastsættelse af forretningsorden

 3. Bestyrelsens beretning 

 4. Regnskab for året før

 5. Forslag fra bestyrelsen 

 6. Forslag fra medlemmerne 

 7. Budget og kontingenter for det kommende år 

 8. Valg af formand 

 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 10. Valg af 1. Og 2. Suppleant 

 11. Valg af revisor og to revisorsuppleanter 

 12. Eventuelt.

Ad 5, forslag fra bestyrelsen 

Bestyrelsen foreslår at: § 1. Navn:  Foreningens navn er ” Foreningen af tale-hørelærere i Folkeskolen” ændres til: 

§1.Navn: Foreningens navn er:” Foreningen af tale-høre-lærere i Folkeskolen” Jf. retskrivningsordbogen hvor redaktionen for Retskrivningsordbogen i 2012, ny redigerede paragraffer med bindestreger i retskrivningsreglerne. Hvor efter Tale-høre-lærere skrives med to bindestreger.

 

Du kan læse FTHF’s vedtægter her


Forslag til forretningsorden til generalforsamling i FTHF

 

 1. Generalforsamlingen åbnes af formanden, der leder valget af dirigent, og stemmetæller.

 

 1. Dirigenten konstaterer generalforsamlingens lovlige varsling og beslutningsdygtighed i henhold til vedtægterne.

 

 1. Mødet afvikles efter den udsendte dagsorden.

 

 1. Talerne får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Dog kan formanden og forslagsstilleren når som helst efter et indlæg begære ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik.

 

 1. Generalforsamlingens medlemmer må i alle tilfælde rette sig efter dirigentens afgørelse.

 

 1. Generalforsamlingen kan bestemme, at taletiden begrænses. Formanden og forslagsstilleren vil dog altid være undtaget fra denne bestemmelse. Dirigenten eller et medlem kan stille forslag om, at debatten afsluttes straks efter de indtegnede talere. Træffes en sådan beslutning kan kun formanden og forslagsstilleren yderligere tildeles ordet. Såfremt talerækken lukkes, og der derefter fremsættes et eller flere nye forslag, åbnes talerækken igen, med mindre en ny afstemning begærer den lukket.

 

 1. Forslag og ændringsforslag skal indleveres skriftligt til dirigenten. Dirigenten bestemmer i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes under afstemning.

 

 1. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, bortset fra vedtægtsændringer, der kræver mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmers stemmer herfor.

 

 1. Afstemning kan foregå ved håndsoprækning, men skal være skriftlig, hvis ønske herom fremsættes af generalforsamlingen. Der kan stemmes ved fuldmagt såfremt § 8. stk. 2 er indfriet. Er der opstillet flere kandidater til personvalg, afholdes der skriftlig afstemning.