OK15

OVERENSKOMST  2015

 

Et klart ja til overenskomsten 2015.

Mere end 70% af de afgivne stemmer havde et ja på stemmesedlen til overenskomsten. Så nu ved vi lidt mere om, hvilke vilkår vi har de kommende tre år, som overenskomsten varer.

Hvad enten vi nu har stemt ja eller nej, er en stemmeprocent på omkring 77% rigtig positivt. Det er meget højt og vidner om at medlemmerne i Lærerforeningen har været overordentlig interesseret i denne overenskomst.

 

Det vi som talehørelærere eller talehørekonsulenter kan se frem til er lønstigninger på 4,8% over de kommende tre år, hvor knap én procent udløstes d. 1. april i år, hvorpå de resterende stigninger fordeler sig løbende over den tre-årige periode, med de største stigninger til sidst i 2016 og 2017. Derudover kommer en skønnet stigning med reguleringsordningen på 0,6%. Derved burde reallønnen være sikret også for alle FTHFs medlemmer med en forventet lønstigning på ialt 5,4%.

Selvom der også er lavet aftale om at “regulere” på arbejdstiden, får det ingen indflydelse på de, der er på konsulentaftale. De, der er på læreroverenskomst og ansat på PPR (el.lign. sted), kommer næppe heller til at mærke meget til dette. Det kan i højere grad få betydning for de talehørelærere, der er ansat på specialskoler, i specialklasser el.lign. Det er imidlertid vanskeligt at sige noget præcist om, da det afhænger af, hvad man kan blive enige om med ansættelses-kommunen. Aftalerne om arbejdstid er hensigtserklæringer – og derfor er det noget usikkert, hvilke konsekvenser det får rundt omkring.

FTHF’s fire krav til OK15 (Generelle lønstigninger, Bevarelse af reguleringsordningen & forhøjelse af feriegodtgørelsen, Fast centralt-forhandlet lønforløb for alle og Udligning af lønudviklingsefterslæbet for konsulenter) blev delvist indfriet.

De generelle lønstigninger må vel siges at være tilfredsstillende, da de sikrer reallønnen for alle vores medlemmer.

Reguleringsordningen blev ligeledes bibeholdt, dog med i en forringet udgave, som kan koste lidt på sigt, men det afhænger af lønudviklingen på andre områder og er derfor lidt svær at spå om – altså udover at den næppe bliver så profitabel som tidligere. Forhøjelsen af feriegodtgørelsen skete der ikke noget med, men med henvisning til de generelle lønstigninger, var det forventeligt.

Et fast centralt-forhandlet lønforløb fik vi ikke. KL’s totale afvisningen af dette krav betyder, at talehørekonsulenternes lønudvikling fortsat er afhængig af, hvad, man lokalt kan forhandle sig frem til i kommuner. Såfremt der ikke forhandles noget som helst, vil konsulent-lønnen blive på løntrin 45 + 12.000 kr (2000-tal). Det er startlønnen for konsulenter – men også slutlønnen for konsulenterne! – altså medmindre man kan lave aftaler lokalt.

De, der er på læreraftale, og var på løntrin 44 eller derunder, får et ekstra løntrin – og bibeholder tillæggene. Det betyder dog også, at de talehørekonsulenter, der var på løntrin 44 får et ekstra løntrin. De konsulenter, der er på løntrin 45 eller derover får et tillæg på kr. 5500 mere om året.

Vores fjerde krav om udligning af det lønudviklings-efterslæb, konsulenterne har haft gennem de senere år, må vi samlet set konstatere, heller ikke er imødekommet med denne overenskomst. De konsulenter, der aktuelt er på løntrin 45 eller derover, får en procentuel dårligere lønudvikling end resten af Lærerforeningens medlemmer. De 5500 kr., er ligeledes i krone og ører mindre end det ekstra løntrin konsulenterne på løntrin 44 får. Så udligningen sker i gruppen af konsulenter, og man kan lidt populistisk sige, at de bedst lønnede konsulenter er med til at financiere de dårligere lønnedes stigning… og så alligevel ikke helt, da de højstlønnede jo også får samme procentuelle stigning på 5,4% som alle andre, hvilket i kroner og ører er mere end de dårligst lønnede – altså i kroner og ører.

 

Såh…. det…

 

Hvis du skulle have spørgsmål vedr. OK15, er du velkommen til at henvende dig til os her i FTHF.

 

Erik Cloyd Ebsen

Formand for FTHF