Vingsted 2017

        FTFH's efteruddannelseskursus 2017

     Vingstedcentret onsdag den 20. september – fredag den 22. september 2017

                                   


Hvis du var på Vingsted i 2017 kan du se fotografier fra dagene på Instagram. Vi har oprettet en lukket gruppe som hedder foreningenfthf.  


         

            Har logopæden et ansvar for alle børns sprogudvikling?

Uligheden i det danske samfund er voksende. De 15 procent svageste børn har i en alder af fire et halvt år et sprogligt niveau svarende til en gennemsnitlig tre-årigs. Gini-koefficienten er voksende, og vi kan frygte at andelen af børn med sproglige vanskeligheder stiger. Er vi som logopæder en del af problemet? – En del af løsningen?

Samfundet efterspørger evidensbaserede indsatser i et forsøg på at imødegå sproglige vanskeligheder – hvordan stiller vi os som faggruppe i forhold til dette? Er logopædisk intervention stadig noget, der skal foregå på individniveau? Skal vi som faggruppe medvirke i udviklingen af sprogstrategier på dagtilbudsområdet, eller klarer pædagogerne den opgave?

 

 

Program

Onsdag den 20. september 2017

 

9.30-10.00 Ankomst og kaffe

 

10.00-10.15 Velkomst i foredragssalen

 

10.20-12.20 Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer: Hvordan kan en styrket læreplan understøtte små børns læring og sammenhængen i overgangen fra dagtilbud til skole 

Alt tyder på at 2017 byder på en ny dagtilbudslov i Danmark. Den vil bygge på det arbejde som Mastergruppen for den styrkede pædagogiske læreplan og seks nedsatte arbejdsgrupper, som hver især har arbejdet med et af de seks læreplanstemaer fra dagtilbudsloven har gjort i løbet af 2016. Men hvad betyder det, at læreplanen bliver ’styrket’ og hvorfor taler alle pludselig om læringsmiljø? Og hvorfor er kvalitet i dagtilbud og tidlig indsats kommet på den politiske dagsorden – og hvilken betydning har det ind i en skolesammenhæng og for overgangen mellem dagtilbud og skole? Anne vil forsøge at besvare spørgsmålene i sit oplæg, og fortælle om, hvad pædagogisk forskning viser – rent faktisk skaber kvalitet i dagtilbud og i arbejdet med overgangen. Hvordan kan tale/hørekonsulenten og læsekonsulenten bidrage med at styrke kvaliteten?

Anne Kjær Olsen er uddannelseschef i Professionshøjskolen UCC, hvor hun har ansvar for videreuddannelse indenfor dagtilbud, social- og specialpædagogik. Hun har været medlem af Mastergruppen for en styrket pædagogisk læreplan. Anne har arbejdet med evaluering og kvalitetsudvikling på dagtilbudsområdet gennem flere år og er optaget af at formidle viden og forskningsresultater til praksis og forvaltning, så endnu flere børn oplever dagtilbud af høj pædagogisk kvalitet.

 

12.30-13.30 Frokost og Indkvartering

 

13.30-14.45 Workshops

 

15.00-16.15 Workshops

Tryk her for at se beskrivelser af vores workshops 

Tilmelding til workshops sker i forlængelse af tilmeldingen – du skal sætte X ved 2 workshops

 

16.45-18.45 Generalforsamling

 

19.00-20.30 Spisning i restauranten

 

20.30 – Samvær og live-musik i kælderen

 

 

Torsdag den 21. september 2017

 

9.00-12.00 Børnelogopædisk bistand – til hvem, hvordan og hvorfor?

En betydelig andel af en børneårgang, cirka 7%, har sprogindlæringsvanskeligheder – såkaldte udviklingsmæssige sprogforstyrrelser. Disse børn profiterer ikke tilstrækkeligt af ’endnu mere af det samme input’, men ser ud til at have behov for sprogligt input på en særlig måde. Det må være en børnelogopædisk opgave at komme med bud på, hvordan dette kan foregå.

 

Oplægget vil primært bygge på international forskning i børn med udviklingsmæssige sprogforstyrrelser og mulige interventioner til disse børn. Rikke Vang Christensens egen forskning og case-eksempler vil blive inddraget til at illustrere faglige pointer, ligesom der undervejs vil være plads til refleksioner over dansk praksis.

 Rikke Vang Christensen, cand.mag i audiologopædi, lektor ved Københavns Universitet med flere børnelogopædiske praksisansættelser bag sig

 

12.00-13.30 Frokost og udstilling

Udstillerne er i år Audinor, Dansk Psykologisk Forlag, Forlaget Riel, GH Service, Hoegrefe, MV-Nordic, Oticon, Phonak, Specialpædagogisk Forlag, Sprogeriet, Sprog & Leg, Sprogeriet og Tonax.

 

13.30-15.15 Pædagogen som didaktiker

Didaktik handler om planlægning af den pædagogiske praksis. Når pædagogen reflekterer over, gennemfører og evaluerer planlagt pædagogisk praksis, kan hun/han trække på didaktiske begreber som læring, udvikling, indhold, formål, mål og tegn. Oplægget introducerer til disse begreber som en del af en praksisnær didaktik, der kan bruges til at skabe velovervejede læringsmiljøer med henblik på barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse. Der trækkes på resultater fra projektet Barnet i Centrum, samt på dansk og international forskning om kvalitet i daginstitutionen.

Anders Skriver Jensen, Cand.pæd. og ph.d. i dagtilbudsdidaktik, Professionshøjskolen UCC.

 

15.15-16.15 Udstilling og kaffe

Udstillerne er Audinor, Dansk Psykologisk Forlag, Forlaget Riel, GH Service, Hoegrefe, MV-Nordic, Oticon, Phonak, Specialpædagogisk Forlag, Sprogeriet, Sprog & Leg, Sprogeriet og Tonax.

 

16.15-17.30 Sprogudvikling og socioøkonomisk baggrund

Forskning fra udlandet har i flere årtier dokumenteret, at der findes en direkte negativ sammenhæng mellem forældres socioøkonomiske baggrund og deres børns sproglige udvikling. I 1995 viste Hart og Risleys kendte studie, at børn af højtuddannede forældre i de første tre leveår hører op til 30 millioner flere ord direkte målrettet til dem, sammenlignet med børn fra familier på overførselsindkomst. Siden da har et stort antal studier bekræftet, at forskelle i social baggrund ikke kun påvirker det sproglige input, børn får fra deres omgivelser, men også deres evner til at forstå tale samt størrelsen på børnenes ordforråd også i skolealderen. Nyere danske studier viser, at den samme tendens ses herhjemme hos børn af forældre med lavere uddannelser kontra børn af forældre med længerevarende uddannelser. På basis af en detaljeret gennemgang af både national og international forskning vil det i oplægget blive diskuteret, hvordan social baggrund kan være afgørende for (et- og fleresprogede) børns sprogudvikling samt de praksisnære implikationer af dette. Herunder vil forslag til sprogpædagogiske redskaber, som deltagerne vil kunne bruge i det konsultative arbejde med forældre og pædagoger blive præsenteret.

Fabio Trecca, B.Sc. i psykologi fra Roms universitet “La Sapienza”, cand.mag. i kognitions- og kommunikationsvidenskab fra Københavns Universitet, og Ph.d. i sprog og kommunikation fra Syddansk Universitet. Treccas forskning omhandler primært den rolle, som kvantiteten og kvaliteten af børns sproglige input spiller i den tidlige sprogtilegnelse — med særlig fokus på dansk, og på hvordan den danske særlige lydstruktur ser ud til at påvirke børns læring negativt.

 

19.00 – Festmiddag og underholdning

 

Fredag den 22. september 2017

 

9.00-10.00 Forløbsbeskrivelsen vedr. børn og unge med verbal dyspraksi

Orientering fra kontor for Socialtilsyn og National koordination v/specialkonsulent Puk-Maria Holmgaard m.fl.

 

10.00-10.15 Pause med kaffe og the

 

10.15-12.00 Typisk og atypisk flersproget udvikling

De faglige roller omkring daginstitutionsbørn, der er étsprogede, er klare: Børn med typisk sprogudvikling sprogstimuleres af pædagogerne i daginstitutionen, og hvis der er tale om atypisk sprogudvikling kommer logopæden på banen. Men når der er tale om børn, der har brug for flere sprog i deres liv, bliver det svært at vurdere, om udviklingen er typisk eller atypisk. Skal logopæden involveres, eller kan man se det an, når det flersprogede daginstitutionsbarn ikke bruger det danske sprog på lige fod med jævnaldrende?

I oplægget diskuteres logopædens faglighed i forhold til sprogpædagogisk arbejde omkring flersprogede børn. Hvordan kan logopædens ekspertise bringes i spil i forhold til (a)typisk udviklende flersprogede børn? Oplægget forholder sig til kommunal organisation af sprogarbejdet omkring flersprogede børn, men diskuterer især logopædernes faglighed i dette arbejde.

Catherine E. Brouwer, ph.d., er forsker i sprogpædagogik og arbejder i øjeblikket på et forskningsprojekt om sprogstimulering af flersprogede børn i børnehaver. Hun er studieleder for Audiologopædi på Syddansk Universitet.

 

12.00 Afslutning og afrejse

1 sandwich og 1 vand udleveres i forbindelse med afslutning til at tage med på hjemrejsen

 

 

 

Handouts

Handouts blev ikke udleveret på Vingstedkurset, men du kan finde dem her.

Når teksten er grøn-blå er kan du trykke på den og finde det pågældende foredrag/workshop’s handouts. Når teksten er sort vil der ikke være handouts at finde. 

 

Onsdag 20. september 2017

 

Anne Kjær Olsen: Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer: Hvordan kan en styrket læreplan understøtte små børns læring og sammenhængen i overgangen fra dagtilbud til skole. 

 

1. Workshop om Sprogvisit som med metode  v/ Lene Storgaard Brok

2.Workshop om Vigtige milepæle i det lille barns tidlige sprogudvikling v/Elisabeth Willadsen

UDGÅR  3.Workshop om ITERS-R Småbørnsmiljøvurderingsskala
v/ Trine Kjær Krogh

4.Workshop om Introduktion til Nest programmet v/PPR Aarhus og Katrinebjergskolen                                                                                         

5.Workshop om Intervention til børn med verbal dyspraksi v/ Louise Skov

6.Workshop om Unge og stammen  v/ Niels Thybæk

7. Workshop om En tryg overgang fra dagtilbud til skole med fokus på trivsel, udvikling og læring 

v/ Line Hedegaard Karsø og Laila Jakobsen

8. Workshop om Afdæknings- og undervisningsindsatser på ordblindeområdet v/ Trine Nobelius

9: Workshop om Kommunal strategi for tidlig indsats i Roskilde Kommune på baggrund af ordblinderisikotesten v/ Mimi Skovgård og Mette Eriksen

 

Torsdag 21. september 2017

Rikke Vang Christensen: Børnelogopædisk bistand – til hvem, hvordan og hvorfor? 

Anders Skriver Jensen: Pædagogen som didaktiker

Fabio Trecca: Sprogudvikling og socioøkonomisk baggrund

 

Fredag 22. september 2017

Puk-Maria Holmgaard m.fl.: Forløbsbeskrivelsen vedr. børn og unge med verbal dyspraksi

Catherine E. Brouwer: Typisk og atypisk flersproget udvikling + Refenecer