Formandens årsberetning 2018

En særlig velkomst til de nye medlemmer, der er kommet til siden sidste års generalforsamling. I kan finde yderligere information om vores generalforsamlinger på hjemmesiden. 

Beretning og generalforsamling:

Denne beretning indgår i generalforsamlingens arbejde. Læs den og tag den med til generalforsamlingen! 

Beretningen giver et overblik over de vigtigste dele af foreningens arbejde fra sidste års generalforsamling og frem til primo september 2018.

Vi glæder os til at se jer til generalforsamlingen og håber, at rigtig mange vil deltage i debatten og dermed være medbestemmende i forhold til at fastlægge foreningens politik. 

FTHFs årlige generalforsamling er stedet, hvor: 

 • de vigtigste debatter og beslutninger i foreningen tages 
 •  alle kan komme til orde og være medbestemmende 
 •  medlemmerne evaluerer, gør status og ser fremad 
 • regnskaberne behandles, budgetterne præsenteres og kontingentet besluttes 

FTHFs årlige generalforsamling er ligeledes:  

 • samvær på tværs af landets PPR og specialskoler
 • kultur og traditioner 
 • medlemmernes bedste chance for at opleve den samlede bestyrelse 
 • en forfriskning til ganen inden middagen og efterfølgende hygge og social ☺ 

OK 18 – generelle lønstigninger og kvalifikationstillæg til skolekonsulenter

Ved årets overenskomstforhandlinger lykkedes det at forene fagbevægelsen i en historisk markant opbakning til lærerne og øvrige medlemmer af DLF. Det store kollektiv stod det meste af vejen bag kravene om aftalte rammer for arbejdstiden, der skal understøtte et professionelt lærerarbejde, lærernes mulighed for at leve op til kravene i lovgivningen og skabe kvalitet i undervisningen. Arbejdstidsregler for lærere skal sikre rettigheder, som modsvarer øvrige ansattes rettigheder på det kommunale arbejdsmarked. For uddybning om OK18 henvises til Danmarks Lærerforenings hjemmeside, hvor der er et særskilt tema om OK 18. www.dlf.org 

Desværre lykkedes vi ikke med at komme i hus med en central aftalt arbejdstidsaftale for lærere og logopæder på læreroverenskomst, men parterne er blevet enige om et forpligtende forhandlingsforløb i den kommende overenskomstperiode. Der er blevet dannet en undersøgelseskommission, hvor Per B. Christensen er udnævnt som formand og skal stå i spidsten for kommissionen.  Undersøgelseskommissionen vil bl.a. afdække, hvordan arbejdstidsreglerne understøtter lærernes muligheder for at skabe kvalitet i undervisningen. Denne afdækning skal danne udgangspunkt for overenskomstforhandlingerne i 2021. Mere om dette på DLFs hjemmeside www.dlf.org 

Positivt var det ligeledes, da det omsider lykkedes at lande et forlig ved organisationsforhandlinger mellem KL og LC, som indeholder forbedringer til de mindre medlemsgrupper bl.a. for skolekonsulenter, hvilket er gældende for den del af FTHFs medlemmer, der er ansat som skolekonsulenter. Det betyder, at der er aftalt et kvalifikationstillæg på 6.500 kr. efter fire års beskæftigelse, som udmøntes fra 2019. Dette betyder, at medlemmerne i FTHF ansat som skolekonsulenter er kommet et lille stykke længere ift. et lønforløb. Og vi vil selvfølgelig ved de fremtidige forberedelser til overenskomstforhandlingerne i 2021 presse på med et ønske om et yderligere løntrin.

Ekstraordinær kongres, kommende ordinær kongres – opmærksomhed på de mindre medlemsgrupper

I foråret var kongressen indkaldt ekstraordinært i forbindelse med, at det forhandlingsgrundlag, som arbejdsmarkedets parter var nået frem til ved overenskomstforhandlinger, skulle behandles med henblik på at skabe overblik over, om der var flertal til at sætte overenskomstgrundlaget til afstemning. Og som I alle er bekendt med, var der et flertal, der stemte for overenskomsten. 

Min anbefaling til afstemningen er I i foråret blevet orienteret om i et nyhedsbrev, og der skal fortsat ikke herske tvivl om, at jeg ikke kunne have anbefalet andet end et ja! Det udslagsgivende var helt klart, at det lykkedes at forhandle et kvalifikationstillæg igennem til skolekonsulenter og psykologer. Når vi mødes til ordinær generalforsamling i FTHF i Vingsted d. 19. september, har der endnu ikke være ordinær kongres i Danmarks Lærerforening, og det er således ikke muligt at orientere herom. Dog er det sikkert, at det vil blive væsentlige og signifikante debatter og beslutninger, der skal drøftes og tages stilling til.       

De mindre medlemsgrupper er repræsenteret af få personer på kongressen. Derfor er det fortsat vigtigt, at vi kæmper på flere fronter for at sætte lys på vores løn og ansættelsesvilkår samt på den specialpædagogiske dagsorden, som vi er mange mindre medlemsgruppemedlemmer, som har vores interesse og fokus omkring. Lad os et øjeblik sætte spot på vores egen logopædiske kerneopgave: Fx er det presserende at have opmærksomhed på, hvordan vi sikrer ikke at tabe nogle af de børn og unge, som har specifikke sprogforstyrrelser, kommunikationsvanskeligheder eller udfordringer med tale og hørelse i en tid, hvor betjeningen mere og mere skal have sit primære fokus på fællesskabet frem for på individet. 

Og bekymrende er det, at den logopædiske intervention i flere kommuner er blevet mere og mere fraværende i skolen, fordi PPR ikke er tilstede, med mindre der er tale om en skal betjening – mere end 9 klokketimer (12 lektioner) specialunderundervisning om ugen. 

Ligesom det er tankevækkede, når kommunalbestyrelserne gennemfører kraftige økonomiske nedskæringer – også på vores områder – og ikke er opmærksomme på de konsekvenser, det har for medarbejderne, når færre hænder skal løfte flere opgaver på samme tid. Hvor den største bekymring klart er, hvad det på sigt betyder for vores profession.

Derfor vil jeg gerne opfordre jer til at vende, hvad der evt. måtte ske af bekymrende tiltag og forandringer i jeres kommuner med jeres TR og kreds, således at de respektive delegerede er opmærksomme på, hvad der netop lige nu hos jer udfordrer, således det kan blive taget med til orientering og opmærksomhed i kongressen, der i år afholdes fra d. 30.10. – 31.10.2018. Endvidere vil jeg gerne opfordre jer til også at byde ind på generalforsamlingen med, hvad der måtte være udfordrende og bekymrende netop hos jer, således vi kan få en drøftelse herom og ligeledes med mulighed for at vores repræsentant i Hovedstyrelsen (HST) Bjørn Hansen som vil være tilstede på generalforsamlingen i år kan vende det med os og tage det med til HST og kongressen. 

Samarbejde

Samrådet for de specialpædagogiske foreninger – i daglig tale Samrådet.

Samrådet er et samarbejdsforum, der skal styrke og koordinere samarbejdet mellem de faglige foreninger på det specialiserede område. Alle deltagende foreninger har en samarbejdsaftale med Danmarks Lærerforening. 

Aktuelt består Samrådet af fire foreninger: LL (Læsekonsulenternes Landsforening), PPF (Pædagogiske Psykologers Forening), DSF (Danmarks Specialpædagogiske Forening) og FTHF (Foreningen af Tale-Høre-lærere i Folkeskolen). Desuden har DLFs hovedstyrelse en fast repræsentant i samrådet, hvilket i denne periode er Bjørn Hansen. 

 Vores formål er fortsat i Samrådet at drøfte den fagpolitiske udvikling og den pædagogiske udvikling på det specialpædagogiske område. Som faglige foreninger i Samrådet søger vi i fællesskab at påvirke udviklingen og sender fælles henvendelser til Danmarks Lærerforening og andre relevante instanser. 

I indeværende år har vi naturligvis haft stort fokus på løn- og ansættelsesvilkårene for vores medlemmer jf. overenskomstforhandlingerne. Den specialpædagogiske dagsorden har ligeledes budt på mange væsentlige og spændende drøftelser. Dette har bl.a. ført til, at vi er landet på en længerevarende temadrøftelse omkring kompleksiteten i skriftsproglige vanskeligheder med henblik på, fx at udarbejde en fælles pjece med et tværfagligt perspektiv på temaet om hvilken viden, der måtte være om skriftsproglige vanskeligheder i en PPRs praksis, og hvordan dette bør omsættes og understøttes tværfagligt. I disse drøftelser har vi også vendt muligheden for at deltage i Folkemødet i 2019. Dette har resulteret i, at vi henover foråret har haft nogle ekstra møder i kalenderen. Vi har ved sidste møde i samrådet i august måttet konstatere, at det ikke er helt realistisk for alle foreninger at deltage allerede i 2019, idet det for nogle foreninger mere end andre er en forudsætning, at drøftelserne om temaet når at munde ud i et skriftligt produkt – notat eller pjece, som kan være grundlag deltagelse på Folkemødet. Derfor må vi konstatere, at vi som Samråd først kan deltage i 2020. 

Endvidere har vi drøftet den mulighed at tilbyde fælles oplæg i kommunerne og på fælles medlemsmøder rundt om i landet med udgangspunkt i vores fælles temadrøftelse om kompleksiteten skriftsproglige vanskeligheder.  

Desuden har vi på et af vores Samrådsmøder haft besøg af journalist Jennifer Jensen, som er ansat som projektleder på Folkeskolen.dk s redaktions satsning med faglige netværk, hvor de enkelte fag dyrkes i faglige fællesskaber mellem medlemmerne og redaktionsjournalister. Der arbejdes pt. på en særlig blog for de mindre medlemsgrupper under DLF. Intentionen er et vindue ud ad til, hvor foreningerne blandt andet kan vise, hvad de står for. Bloggen er ikke eksklusiv; dvs. at medlemmerne er velkomne til at have indlæg liggende andre steder. 

Indlæg på bloggen vil også kunne ses på det ugentlige redaktionelle newsfeed. Tanken er, at 

redaktionen vil levere mindst et journalistisk indlæg om måneden, men der ud over skal foreningerne understøtte og give siden liv. Til siden knyttes en fast journalist. 

Og hvad der jo ikke længere er helt nyt for medlemmerne i FTHF, så har jeg meldt ud såvel til jer medlemmer og ligeledes i Samrådet, at jeg ønsker at opstille som til kandidat til det kommende hovedstyrelsesvalg i 2019. I samrådet er der givet en tilbagemelding fra alle fire foreninger om, at alle tilkendegiver opbakning til mit kandidatur.
På næste møde i Samrådet i september er det aftalt, at vi drøfter såvel forventninger til undertegnede samt Samrådets arbejde frem mod valget.

De Faglige foreninger i DLF 

Som faglig forening under DLF er vi opdelt i to grupper: 

 • Gruppe 1 for særlige stillingskategorier i folkeskolen
 • Gruppe 2 for fag og faggrupper.

FTHF er defineret som ”gruppe 1 forening” og har som alle øvrige faglige foreninger en samarbejdsaftale med Danmarks Lærerforening.

Danmarks Lærerforening prioriterer samarbejdet højt, idet den pædagogiske ekspertise, som vi som faglige foreninger besidder, ofte inddrages i hovedforeningens fagpolitiske arbejde. Som eksempel kan nævnes, at de faglige foreningers synspunkter indhentes forud for afgivelse af foreningens høringssvar til ministerierne ved ny lovgivning og ved nye centrale bestemmelser. Som faglig forening er vi vigtige sparringspartnere for DLF, og det er centralt i samarbejdet, at der er mulighed for at få pædagogiske synspunkter fra særlige medlemsgrupper som supplement til kontakten til kredsene og tillidsrepræsentanterne. Endvidere mødes alle de faglige foreningers formænd to gange om året. Desuden indbydes vi til at deltage i relevante kurser og konferencer.

Møderne i de faglige foreninger er ligeledes en anledning til at udveksle erfaringer med hinanden og blive opmærksom på tiltag, hvor det kan vise sig, at man fx kan gøre noget i fælleskab eller blot gøre opmærksom på, at der kan ses på tiltag flerfagligt. Et eksempel på dette er Ellens Lystbæks artikel: Medtænkning af logopædiske kompetencer i Tale-høre-Nyt juni 2018. 

Læsekonsulenternes Landsforening 

Den fælles faglige dag med Læsekonsulenter på efteruddannelseskurset på Vingsted i 2017 blev vores samarbejde for første gang i praksis prøvet af og er efterfølgende evalueret sammen med LLs bestyrelse. Vores tilbagemeldinger til hinanden var, at det var en positiv oplevelse. Dog er der fremadrettet behov for nogle justeringer, og det er jo ikke et nederlag at erkende, at al begyndelse kan være svær. Begge foreninger har således fortsat interesse i at arbejde sammen ift. fælles oplæg ved de to foreningers respektive efteruddannelsesdage, som afholdes årligt i september måned. Vi kom ligeledes frem til, at det er et stort projekt at sætte i søen årligt og har derfor aftalt, at vi i 2020 igen vil gå sammen om fælles tiltag på vores efteruddannelseskursus. Da vi i FTHF i 2019 har et jubilæum, der også vil kræve yderligere kræfter af bestyrelsen, er vi derfor i enighed landet på 2020. I mellemtiden har vi dog ikke tænkt os at slippe hinandens selskab hvad angår samarbejde ift. kompetenceudviklingsdage for medlemmerne i FTHF og LL. Det har krævet et tæt samarbejde de to bestyrelsers kursusudvalg imellem at finde frem til temaer, der matcher begge foreningers medlemmers målgrupper. Der iværksættes kompetencetiltag i form af gratis kurser til medlemmerne i LL og FTHF i det kommende efterår, hvor der bliver 3 arrangementer rundt om i landet med Hanne Trebbien. Mere herom kan læses på FTHFs hjemmeside. 

ALF & FUA  

Der er afholdt 3 samarbejdsmøder med ALF og FUA, typisk med formand og næstformand som deltagere på møderne. Temaerne på møderne har primært drejet sig om fælles professionstitel og arbejdet med fremtidig certificering. Hvordan kan vi i fællesskab bidrage til at styrke vores fag og sikre et højt fagligt niveau på såvel professionsuddannelserne som på universitetsuddannelserne?

Der er bred enighed om i både ALF, FUA og FTHF, at vi respekterer hinandens forskellighed, som bør være en styrke frem for et konkurrencevilkår. Vi ser en fælles kvalitet i både at anerkende en pædagogisk højt kvalificerende baggrund i vores fag samt et højt fagligt niveau på universitetsuddannelserne. Det bør være en styrke på fx PPR-kontorerne rundt om i landet, at vi kan supplere hinanden. 

Hvad angår fælles professionstitel, blev vi hurtigt enige om, at vi i fremtiden gerne vil arbejde for at kalde os “Logopæder” vel vidende, at det er en proces at opnå fælles fodslag, hvis der lokalt skal ændres titel fra fx tale-høre-lærer og tale-hørekonsulent til logopæd.

Vi vil gerne i foreningerne sende et fælles signal, at der er behov for at tale med “en stemme” for i højere grad at blive hørt og respekteret som baggrund for at sikre vores fags betydning og indflydelse i fremtiden.

Stammeforeningen – (FSD)

I november 2017 deltog FTHF sammen med ALF i afviklingen af stammeforeningens workshop Tidlig indsats i PPR til børn, der stammer med oplægsholder lektor, Helle Blunk Brandt. Der blev afviklet to kurser henholdsvis i Jelling og i Hellerup for at tilgodese, at så mange logopæder som muligt kunne få mulighed for at deltage. Kurserne var planlagt som workshop og med et praksisnært fokus. De tre foreninger har efterfølgende mødtes ift. at planlægge en ny workshop her i efteråret 2018, og nu er FUA ligeledes en del af ”samarbejdsteamet”. Fra FTHF er det Kirsten Andersen og Jane Mogensen, der har deltaget i planlægningsgruppen. Den kommende workshop har fortsat et praksisfokus, og denne gang er målgruppen udskolingselever, der stammer: Intervention over for unge i udskolingen. Der vil igen i efteråret være to workshops, henholdsvis i Taastrup og i Jelling. Yderligere info om workshoppen og tilmelding kan findes på hjemmesiden. 

Endvidere har Stammeforeningen i Danmark indvilget i at være forankringsplatform for Efteruddannelsen i Stammen og vi i de faglige foreninger FTHF, FUA og ALF har valgt at indgå i et tæt makkerskab herom.

Baggrunden er en henvendelse fra lektor Helle Blunk Brandt med et forslag til Stammeforeningen. Helle er leder af efteruddannelsen i stammen ved VIA Aarhus. Hun ser problemer i den nuværende forankring af efteruddannelsen. Efteruddannelsen bliver ifølge hende for dyr for deltagerne, hvorfor der ikke er et tilstrækkeligt antal deltagere. Efteruddannelsen på VIA var planlagt til afholdelse i 1. halvår af 2017, men måtte aflyses, pga. for få tilmeldinger. En løsning kan være at lægge efteruddannelsen af stammen i Stammeforeningen i tæt samarbejde med de tre logopædfaglige foreninger ift. drøftelse af indhold og struktur, såvel som undervisere, annoncering og evt. certificering i form af et kursusbevis. 

Der er dannet en arbejdsgruppe med det formål at reformulere indholdet i efteruddannelsen, da indholdet af det forløb, der var planlagt at skulle afvikles i forårssemesteret 2017 i høj grad er præget af den daværende forankring i VIA. En forankring af efteruddannelsen i Stammeforeningen med opbakning fra FTHF, ALF og FUA vil bane vejen for en mere frigjort indholdsformulering. 

Hvad angår arbejdsfordeling er det aftalt, at denne er den samme som tilfældet er ved samarbejde om kurserne for fagfolk. Arbejdsgruppen er i skrivende stund fortsat i proces. Der vil på hjemmesiden kunne læses mere herom, når der er seneste nyt fra arbejdsgruppen.  

Socialstyrelsen

Vi deltager fortsat i det omfang det er muligt i Socialstyrelsens netværksmøder og andre tiltag. I dette år har vi været repræsenteret ifm. tre invitationer: 

  1. Revidering af forløbsbeskrivelsen for børn og unge med tidligt konstateret høretab 0-18 år, hvor vi var deltagende omkring arbejdet med forløbsbeskrivelsen tilbage i 2014/15. 
  1. Vi har medvirket i workshop omkring udvikling af sprogvurderingsmaterialet som følge af, at Folketinget i 2017 gav kommunerne mulighed for at fremrykke den lovpligtige sprogvurdering til 2-årsalderen for at styrke den tidlige indsats og sikre, at de børn, der har sproglige udfordringer, så tidligt som muligt kan få støtte til at udvikle deres sprog. Formålet med workshoppen var at være med til at give input til udviklingen af sprogvurderingsmaterialet. Bl.a. hvordan sprogvurderingsmaterialet bliver så praktisk anvendeligt i dagtilbuddenes dagligdag som muligt – både når sprogvurderingen skal gennemføres og resultaterne efterfølgende skal anvendes. Og hvordan man kan overkomme eventuelle barrierer for anvendelsen af sprogvurderingsmaterialet m.m.  
  1. Vi har i år deltaget i dialogmødet i forbindelse med den nationale koordinationsstruktur, hvis formål er at bidrage til, at der er det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud til borgere inden for det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde. Det sker via dialog med de centrale interessenter og via vidensopbygning og monitorering af målgrupper.

Høringen skal sikre og videreudvikle den højt specialiserede indsats på tværs af kommuner og regioner. Socialstyrelsen skal årligt tage stilling til behovet for nye udmeldinger.

Socialstyrelsen annoncerer derfor hvert år en skriftlig høring, hvor vi som forening har mulighed for at komme med vores tilkendegivelser af, hvor der kan være behov for en central udmelding. 

Det er altid interessant at deltage i disse oplæg og en rig mulighed for at blive informeret og modtage ny viden fra såvel den nationale koordination som qua muligheden for at networke og erfaringsudveksle med de øvrige foreninger og interessenter. 

Synlighed af FTHF

De mange fine kontekster, vi som foreninger indgår i, er alt sammen med til at sætte spot på vores profession, praksis, løn og ansættelsesvilkår og muligheder. Med et tilbageblik på året der er gået, er det alligevel blevet til en pæn lille del – og der er fortsat en hel del, vi kan ønske os at lykkes med. I FTHF er vi aktuelt 9 bestyrelsesmedlemmer inklusiv suppleanter, som ihærdigt alle yder deres ypperste for at sætte logopædiens mange facetter i fokus. Som allerede nævnt andet steds i denne beretning, er det ikke mindst lykkedes os langt om længe sammen med de øvrige mindre medlemsgrupper at blive hørt med resultater til følge ved overenskomstforhandlingerne i foråret, selvom træerne ikke vokser ind i himlen. De mange forskellige samarbejdsflader, vi deltager i, er endvidere med til at synliggøre vores profession. 

Folkemødet i Allinge 

Et nyt tiltag i DLF’s hus i Allinge – Klippescenen – blev stillet til rådighed for de faglige foreninger mod betaling af et symbolsk beløb. En meget fin og hyggelig scene i stemningsfulde omgivelser. Desværre måtte vi konstatere, at tilgangen til og skiltning til scenen ikke var optimal, så dette har vi naturligvis gjort opmærksom på i evalueringen på lige fod med de øvrige faglige foreninger, som også havde budt ind med en event på scenen. 

I år deltog FTHF med fire bestyrelsesmedlemmer på Folkemødet på Bornholm. To er bosiddende på øen, så udgifterne til transport og ophold var begrænsede. Det var fjerde gang, vi repræsenterede foreningen i denne sammenhæng. Vores bidrag fandt sted på og omkring Klippescenen på den etablerede scene i DLF’s hus. Vi havde torsdag booket Klippescenen for en lille happening med temaet: Fortællinger, sange og samtaler giver sproget vokseværk. Vores event var annonceret i Folkemødets særdeles omfattende program, men desværre blev vi væk i mængden med et meget begrænset antal tilhørere. 

Klippescenen blev også anvendt af DLF’s øvrige faglige foreninger. Det var berigende for os fra FTHF at erfaringsudveksle med fx “Børnehaveklasselærerforeningen” og “Musiklærerforeningen”. Bestyrelsen arbejder videre med overvejelser omkring vores deltagelse på kommende folkemøder på Bornholm. Hvilken kvalitet har vores deltagelse, og er det relevant fortsat at være repræsenteret på Folkemødet? Dette vil blive evalueret på vores bestyrelsesmøde i september.

En fælles professionstitel 

Igennem de sidste par år har jeg og andre bestyrelsesmedlemmer givet udtryk for, at det er momentum for at finde fælles retning angående vores professionstitel. Dette er særdeles nødvendigt, såfremt vi skal skabe respektfuldhed og synlighed omkring vores fag og virke i fremtiden. Og ikke mindst for at sikre, at vi ikke forsvinder som fagprofessionelle i det tværprofessionelle samarbejde såvel internt i PPR / specialskole som i forhold til det eksterne i samarbejdet og betjeningen til skole og dagtilbud. Det var derfor oplagt at sætte fælles professionstitel på dagsordenen på vores samarbejdsmøde i vinter med ALF og FUA. Der er konsensus i de tre respektive foreninger om at arbejde hen imod at titlen logopæd bliver implementeret i faggrupperne, i kommunerne, i PPR og hos medlemmer ansat på kommunikationscentre og specialskoler. Emnet uddybes i beretningen under Fælles profession – fælles titel. 

Internt i FTHF

Økonomi

Regnskabsmæssigt ser 2017 en smule anderledes ud end de foregående år, idet regnskabet viser et minus. Selve driften af foreningen er i større minus end tidligere, men hjælpes på vej af et godt Vingstedkursus med mange deltagere – flere end budgetteret, og dermed ser det samlede regnskab pænere ud. Se regnskabet andetsteds i denne udsendelse. Noget af minusset på foreningens drift skal ses i lyset af, at der nok ikke bliver konteret tilstrækkeligt skarpt mellem foreningen og Vingstedkurset, fordi regnskabet og aktiviteterne er så sammensatte, som tilfældet er. Dvs. noget som nok skulle konteres Vingstedkurset, reelt lægges på foreningsarbejdet og dermed bliver underskuddet i foreningsdriften større, mens Vingstedkursets økonomi syner større end det egentlig berettiger. Man kommer dog ikke udenom, at ser man kun på foreningens drift uden inddragelse af økonomien i Vingstedkurset, så kommer man stadig frem med et minus.

Kurser

Det er dejligt at kunne konstatere, at der igen i år er stor tilslutning til vores efteruddannelseskursus i Vingsted, og evalueringen af sidste års kursus har været med til at styre vejen til emnet i 2018. 

Vi er i 2017 begyndt at udbygge den fælles faglige berøringsflade med Læsekonsulenternes Landsforening i form af at planlægge fælles gratis lokale medlemskurser. Dette kan der læses om i beretningsafsnit om samarbejde. Ligesom vi fortsat har et fint makkerskab med Stammeforeningen, ALF og FUA ift. afvikling af kurser for fagfolk. Og andre tiltag med FUA og ALF. Mere om dette under afsnit om samarbejde.

TALE-HØRE-NYT

Foreningens blad udkommer fire gange om året fordelt over medio marts, juni, september og december. Vi har på en generalforsamling besluttet, at septemberbladet skal være digitalt, da en digitalisering dels sparer på udgifterne ved bladudsendelse, dels imødekommer en stigende interesse for at få blade digitalt.

Indholdet i foreningens blade afhænger af det materiale, vi får indleveret. Vi har været så heldige igennem nogle år at få artikler fra forskere og fra praktikere, der udvikler materiale og metoder af interesse for logopæder.

I bestyrelsen vil vi opfordre logopæder til fortsat at indlevere artikler og vi vil arbejde videre for at få forskere og foredragsholdere fra Vingstedkurset og fra korte kurser til at gøre det samme, så vi kan holde vores fag levende og videreudvikle allerede kendte metoder.

Hjemmeside 

Hjemmesiden har i indeværende år fået nyt look. Der lægges løbende aktualiteter og planlagte arrangementer op for foreningens medlemmer. Er der noget, I som medlemmer undrer jer over, eller har I gode ideer til videreudvikling, hører vi gerne mere herom. Send en mail til hjemmeside@fthf.dk

GDPR

Det nye EU-direktiv, der trådte i kraft 25. maj i år, fordrer, at alle virksomheder og organisationer skal have defineret og beskrevet politik omkring opbevaring og anvendelse af persondata. Foreningen af tale-hørelærere i Folkeskolens politik omkring registrering, adgang til og anvendelse af persondata følger en række retningslinjer. Disse har vi i FTHF beskrevet og sendt ud til jer i foråret. I kan ligeledes orientere jer i retningslinjer på hjemmesiden.  

Medlemshenvendelser 

Vi er meget glade for de mange henvendelser, vi i indeværende år har modtaget fra jer medlemmer. Det er en fænomenal mulighed for at have fingeren på pulsen med hensyn til, hvad der rører sig rundt i landet, hvor I har jeres daglige gang. For selvom den logopædiske kerneopgave nok burde være den samme uanset, om man er ansat vest for Storebælt eller øst for Storebælt, så ser praksis anderledes ud. Opgaveløsningen er meget forskelligartet alt afhængigt af hvilke politiske beslutninger, der er truffet i kommunerne og alt afhængigt af, hvordan økonomi og satsninger ser ud. Vi forsøger at respondere så hurtigt, vi kan på jeres henvendelser og vil fortsat gerne kunne svare jer så uddybende som muligt, hvorfor svartiden nogle gange kan blive lidt længere. Dette er fx tilfældet, hvis der er behov for, at vi rådfører os med en af DLF’s konsulenter på det respektive spørgsmåls område. Så vi håber på jeres tålmodighed, men tøv ikke med at tage kontakt til os telefonisk, hvis det presser på. 

Medlemstal

Foreningen har aktuelt 369 betalende medlemmer, 37 særlige medlemmer (pensionister) og 71 medlemmer, som er meldt ind i forbindelse med Vingstedkurset.

Det vil sige i alt 477 medlemmer. Dermed ser det ud til, at medlemstallet holder sig rimelig stabilt godt hjulpet på vej af de mange indmeldelser, der kommer via Vingstedkurset.

Kommunikationsgrundlag og strategi 

I FTHF har vi gennem en årrække ved bestyrelsesmødet i januar haft en tradition for at evaluere bestyrelsens arbejde i det forgangne år set fra et helikopterperspektiv. Og spurgt os selv: Arbejder vi med de rette tiltag? Bør vi lægge an til nye tiltag og i givet fald, hvad skal vi så tage afsked med? Vi vil nemlig rigtig mange ting. Som redegjort for i afsnittet Bestyrelsesarbejdet har vi altid rigtig meget på programmet, når vi har bestyrelsesmøder, og ofte har vi rigtig svært ved at prioritere, da de mange tiltag giver så god mening at beskæftige sige med.

Vi skal dog hele tiden have in mente, at tiden til vores tillidshverv som bestyrelsesmedlemmer, skal findes i fritiden, hvorfor det ikke mindst de seneste par år er blevet langt tydeligere, at det er utrolig væsentligt, at vi er helt skarpe på hvilke indsatser, vi skal opprioritere, og hvilke vi skal nedprioritere. Vi er i indeværende år således nået frem til, at det kalder på, at vi I FTHF finder et fyrtårn/en retning. I forbindelse med et samarbejde med to journalister om at skrive artikler til Tale-Høre-Nyt nr. 4, 2017, havde Ellen Lystbæk dialogen med Trine Møller Pedersen ift. tema og indhold. De havde ligeledes samtale om FTHF som forening – hvem er vi? – hvor bevæger vi os hen? I den sammenhæng har Ellen bl.a. nævnt, at vi gjorde os overvejelser om, hvordan vi kom nærmere udfordringerne med at blive skarpere på vores fagpolitiske og faglige profil som forening. 

På vores bestyrelsesmøde i januar med evaluering af årets gang blev vi således enige om, at Ellen og jeg skulle tage den videre drøftelse sammen desangående, at jeg kontaktede Trine for at aftale nærmere om, hvordan vi kunne inddrage hende på et bestyrelsesmøde, så vores kommunikationsstrategi blev tydeligere. 

Det blev starten på en proces og et samarbejde med Trine, som endnu ikke er helt fuldført. Indtil dato har jeg haft en telefonisk opstartssamtale og efterfølgende møde med hende for at klæde hende på til en proces med bestyrelsen, som således fandt sted d. 9.6.2018. Efterfølgende er Trine kommet med et oplæg til et kommunikationsgrundlag, som Ellen og jeg i skrivende stund er i gang med at arbejde med. På vores bestyrelsesmøde d. 8. september skal vi drøfte oplægget, således at Trine kan få tilbagemeldinger og færdiggøre grundlaget for vores interne arbejde i bestyrelsen. Bestyrelsen har fået Trines udkast til gennemlæsning og fortløbende kommentering. Processen, som er aftalt med Trine, er opbygget i tre dele:

Første del: Mit møde med Trine, hvor hun stillede spørgsmål til FTHF ud fra de kriterier, der indgår i et kommunikationsgrundlag / en strategi.

Anden del: Oplæg med hele bestyrelsen, hvor Trine styrede diskussionerne.

Tredje del: Trine har efterfølgende færdigskrevet et forslag til kommunikationsgrundlag, som bestyrelsen tager stilling til. Når grundlaget/ strategien er endeligt, skulle det gerne indeholde dels grundlæggende elementer som foreningens formål, målgrupper etc. og dels helt praktiske oversigter over hvad, hvordan og hvornår, der skal kommunikeres.

Jeg håber derfor at kunne uddybe mere herom i den mundlige beretning på generalforsamlingen. 

Bestyrelsesarbejdet

Der er altid meget på dagsordenen, når vi mødes til bestyrelsesmøder hen over året i weekenden en eller to hele dage. Vi har meget at drøfte lige fra praktiske gøremål fx vedr. afholdelse af kurser til de store linjer som fx FTHFs samarbejde med DLF, vores kommunikation med medlemmerne via blad og hjemmeside samt holdninger til fælles professionstitel i samarbejdet med ALF og FUA.

Hvordan kan vi i fællesskab opnå størst mulig indflydelse med vores fag i erkendelse af, at der er et stort behov for logopædisk arbejde i såvel dagtilbud som skoler og specialtilbud? Møderne afholdes altid i en god atmosfære med plads til forskellighed og værdifulde diskussioner som grundlag for vores fælles arbejde i bestyrelsen. Vi oplever ofte at finde nye perspektiver i fælleskab, som ingen af os ville kunne finde frem til alene. Dette ser vi som et afgørende fundament for at kunne opnå de bedst mulige processer og resultater med bestyrelsens arbejde. 

Ved generalforsamlingen til september er der igen bestyrelsesmedlemmer på valg. Ikke alle nuværende medlemmer modtager genvalg, hvorfor der er behov for, at I som medlemmer gør jer overvejelser om at byde ind på en ledig post. Det er altid pragtfuldt med nye medlemmer, hvilket er lig med nye tanker, ideer og tiltag. Vi har alle et fælles ansvar for, at vi også fremadrettet har en forening, der kan varetage logopæders fagpolitiske og unikke arbejdsvilkår. Så tøv ikke med at opstille til bestyrelsen! Skulle I have behov for at vide mere om, hvad bestyrelsesarbejdet i FTHF indebærer, kan jeg kontaktes på: fthf.formand@gmail.com eller på 29831211.   

Afslutningsvis kan vi i bestyrelsen endnu engang konstatere, at et aktivt år, hvor vi har bidraget og løftet i flok, er gået. Selvom vi ikke altid har været lige enige om, hvad og hvordan vi skal behandle dette og hint, så er det altid med mod på opgaverne og med lyst og interesse for fællesskabet, vi mødes til bestyrelsesmøder. Året har også været et år, hvor et nyt formandsskab har skullet finde vejen frem sammen. Som formand takker jeg alle for deres indsats og samarbejde året igennem. 

På vegne af FTHFs bestyrelse formand Sanne Weisbjerg Vilstrup