Generalforsamling onsdag d. 18. september 2019 kl 16:45 – 18:30

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Fastsættelse af forretningsorden
3. Bestyrelsens beretning
4. Regnskab for året før
5. Forslag fra bestyrelsen:
Forslag til vedtægtsændring af § 1: Navn.
Bestyrelsen foreslår, at forenings navn ændres fra: Foreningen af tale-høre-lærere i Folkeskolen til Logopædisk Forum. Motiveringen for dette er, på baggrund af drøftelser og tilbagemeldinger fra medlemmerne. Forslaget er endeligt besluttet på bestyrelsesmødet d. 5.6.2019. Motiveringen vil blive yderligere uddybet på generalforsamlingen.
6. Forslag fra medlemmerne
7. Budget og kontingenter for det kommende år
8. Valg af formand
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
10. Valg af 1.og 2. suppleant
11. Valg af revisor og to suppleanter
12. Eventuelt

Bemærk § 7 stk. 2.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen. Forslag, der indsendes senere eller stilles på general forsamlingen, behandles under punkt 12, eventuelt, men der kan ikke træffes beslutninger af sådanne forslag.