Referat fra generalforsamling 2015

Referat fra FTHF generalforsamling

–      onsdag d. 16.september 2015 på Vingsted centret.

 

Ad. 1.  Valg af dirigent og evt. stemmetæller.

Bestyrelsen foreslog Henrik Poulsen. Henrik kunne konstatere, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Som stemmetæller blev flg. valg. Lisbeth Slumstrup og Charlotte Thrane.

 

Ad. 2.  Fastsættelse af forretningsorden.

Dirigenten orienterede om forretningsorden. Generalforsamlingen havde ingen kommentar, hvormed forretningsorden blev godkendt.

 

Ad.3. Bestyrelsens mundtlige beretning.

Beretningen blev fremlagt af Erik C Ebsen. Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.

 

Ad. 4. Regnskab og økonomi

Kasserer Ole Wriedt gennemgik regnskabet. Der har været visse variationer i de forskellige poster mellem det budgetterede og selve regnskabet. Samlet set ender regnskabet med et mindre underskud, der imidlertid – samlet set – er mindre end det budgetterede.

Medlemstallet er faldende, hvilket har indflydelse på økonomien.

Regnskabet blev vedtaget af generalforsamlingen.

 

Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen.  Vedtægtsændringer

Der var en længere drøftelse på generalforsamlingen af de forslåede vedtægtsændringer. Der blev stemt om de enkelte ændringer, der alle blev vedtaget. Der var dog enighed om, at der frem til næste generalforsamling er behov for, at bestyrelsen ser på formuleringen af § 5. stk. 1.

 

Vedtægterne som vedtaget:
§1 – Navn.

Foreningens navn er ”Foreningen af tale-hørelærere i Folkeskolen.

 

§2 – Formål

Foreningens formål er at varetage medlemmernes økonomiske, arbejdsmæssige og faglige interesser i forbindelse med Tale-hørepædagogisk arbejde i Danmark.

§3 Foreningen samarbejder med Danmarks Lærerforening ifølge gældende samarbejdsaftale, idet Danmarks Lærerforening forhandler løn- og tjenesteforhold for foreningens medlemmer.

§4 Foreningens formål søges bl.a. fremmet ved at:

–      Arbejde fagpolitisk i relevante fora og med relevante samarbejdspartnere

–      Indsamle og formidle informationer såvel centrale som lokalt

–      Rådgive og vejlede medlemmer i tjenstlige forhold

–      Arrangere kurser og efteruddannelse

–      Udgive medlemsbladet Tale-Høre-Nyt

–      Formidle information på foreningens hjemmeside

 

§5 – Medlemmer

Stk. 1. Enhver, der har gennemført eller har påbegyndt en af foreningen anerkendt uddannelse til tale-hørelærer, og som er almindeligt medlem af Danmarks Lærerforening har ret til at være medlem af foreningen.

Stk. 2. Talehørelærere, der er under uddannelse eller ophørt med deres virke grundet efterløn eller pension, har ret til særligt medlemskab af foreningen.

Stk. 3. Der kan endvidere opnås medlemskab som særligt medlem, såfremt man er uddannet tale-høre-lærer (jf. § 5. stk. 1), men ikke er medlem af Danmarks Lærerforening (selvstændige tale-høre-lærere, undervisere, der ikke aktuelt praktiserer som tale-høre-lærere o.lign.).

Stk. 4. Særlige medlemmer har ingen stemmeret og kan ikke vælges til bestyrelsen. De betaler særligt kontingent, dog betaler særlige medlemmer omfattet af § 5. stk. 3 samme kontingent som medlemmerne i § 5. stk. 1.

Stk. 5. Indmeldelse i foreningen sker ved henvendelse til kassereren eller på hjemmesiden.

Stk. 6. Udmeldelse sker ved henvendelse til kassereren.

Stk. 7. Kassereren udmelder medlemmer, der er i kontingentrestance ud over 2 måneder efter udsendelse af påkrav.

 

§6. – Kontingent.

Foreningens regnskabs- og kontingent-år følger kalenderåret.

 

§7 – Generalforsamling

Stk.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i forbindelse med foreningens kursus. Endelig dagsorden med indkomne forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside senest tre uger før generalforsamlingens afholdelse.

Stk.2. Forslag, der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest seks uger før generalforsamlingen. Forslag, der indsendes senere eller stilles på generalforsamlingen, behandles under pkt. 12, eventuelt, men der kan ikke træffes beslutning i forbindelse med behandlingen af sådanne forslag.

Stk.3. Generalforsamlingen ledes af en valgt dirigent. Der føres en beslutningsprotokol, der underskrives af dirigenten.

 

§8 – Afstemning

Stk. 1. Ved personvalg foregår afstemninger skriftligt. Øvrige afstemninger foregår skriftligt, hvis ønske herom fremsættes. Alle afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal, hvis andet ikke er fastsat i vedtægterne.

Stk.2. Medlemmer, der ikke er til stede, kan stemme pr. brev sendt eller afleveret til bestyrelsen og stilet til generalforsamlingens dirigent. Det skal af brevet tydeligt fremgå: -hvem, der er afsender -hvilket forslag, afsenderen forholder sig til -hvordan afsenderen stemmer Brevet skal være underskrevet af medlemmet.

 

§9 – Dagsorden

Dagsordenen for en ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og evt. stemmetællere.

2. Fastsættelse af forretningsorden.

3. Bestyrelsens beretning.

4. Regnskab for året før.

5. Forslag fra bestyrelsen.

6. Forslag fra medlemmerne.

7. Budget og kontingenter for det kommende år.

8. Valg af formand.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

10. Valg af 1. og 2. suppleant.

11. Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse.

12. Eventuelt.

 

§10 – Ekstraordinær generalforsamling

Stk.1. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, hvis det besluttes af bestyrelsen, eller hvis det kræves med underskrift af mindst 50 medlemmer med angivelse af, hvad der ønskes behandlet.

Stk.2. En ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 12 uger efter, at bestyrelsen har modtaget kravet om indkaldelsen. De, der kræver den indkaldt, kan dog forlange, at den afholdes senest syv uger efter, at bestyrelsen har modtaget kravet om indkaldelsen.

Stk.3. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter reglerne for en ordinær generalforsamling.

Stk.4. Dagsordenen for en ekstraordinær generalforsamling skal mindst indeholde punkt 1, 2 og 12 på en ordinær generalforsamlings dagsorden samt det forslag, der ligger til grund for indkaldelsen.

Stk.5. Vedtages et forslag om mistillid til bestyrelsen, går den ekstraordinære generalforsamling straks over til at vælge ny formand og bestyrelse. Den nyvalgte formands valgperiode følger den fratrådte formandsvalgperiode. Valgperioden for de øvrige bestyrelsesmedlemmer fastlægges af dirigenten ved lodtrækning.

 

§11 – Urafstemning

Stk.1. Bestyrelsen eller mindst 50 medlemmer kan skriftligt forlange det forslag afgjort ved urafstemning, jf. dog stk. 2.

Stk.2. En generalforsamlingsbeslutning, herunder fastsættelsen af foreningskontingentet kan ikke sendes til urafstemning.

Stk.3. En generalforsamling kan beslutte at sende et forslag, der er forelagt til generalforsamlingens stillingtagen, til urafstemning.

 

§12 – Foreningens ledelse

Stk.1. Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen.

Stk.2. Bestyrelsen består af formanden, seks generalforsamlingsvalgte medlemmer og tiltrædes eventuelt af en udpeget kasserer, jf. stk. 4. Såfremt det på generalforsamlingen ikke lykkes at vælge en bestyrelse på seks medlemmer, kan generalforsamlingen dispensere fra antallet, så bestyrelsen undtagelsesvis består af minimum fire generalforsamlingsvalgte medlemmer.

Stk.3. Bestyrelsen konstituerer sig efter hvert nyvalg med næstformand og sekretær.

Stk.4. Bestyrelsen udpeger efter hvert nyvalg en kasserer. Er kassereren ikke bestyrelsesmedlem, tiltræder kassereren bestyrelsen uden stemmeret. Formand og kasserer kan ikke være samme person.

Stk.5. Foreningens økonomiske forhold varetages af kassereren, dog således at et andet medlem i bestyrelsen også er tegningsberettiget og kan varetage foreningens økonomi ved kassererens forfald. Dette andet medlem af bestyrelsen kan godt være formanden.

Stk. 6. Bestyrelsen kan i øvrigt nedsætte udvalg. Formanden for et udvalg skal være bestyrelsesmedlem.

 

§ 13 – Valgperioder

Stk.1. Formanden og suppleanterne vælges for et år ad gangen.

Stk.2. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode, dog således at der årligt vælges mindst tre. Kan de enkelte bestyrelsesmedlemmers valgperiode ikke fastslås, afgør dirigenten ved lodtrækning, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der skal på valg.

Stk.3. Ved nyvalg efter at en samlet bestyrelse er trådt tilbage, følger den nyvalgte formand den fratrådte formands valgperiode. Valgperioden for de øvrige bestyrelsesmedlemmer fastlægges af dirigenten ved lodtrækning.

Stk.4. Indtræder en suppleant i bestyrelsen, følger suppleanten det afgåede bestyrelsesmedlems valgperiode.

Stk.5. Revisorerne vælges for en toårig valgperiode, således at en revisor vælges i lige år og en revisor vælges i ulige år.

Stk.6. 1. og 2. revisorsuppleant vælges for et år. Indtræder en suppleant som revisor, følger suppleanten den afgåede revisors valgperiode.

 

§ 14 – Vedtægtsændringer

Stk.1. Ændringer af vedtægterne eller opløsning af foreningen kan kun ske på en generalforsamling, på hvis dagsorden det udtrykkeligt er angivet, og kun hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk.2. I tilfælde af opløsning af foreningen træffer den opløsende generalforsamling bestemmelse om anvendelse af foreningens midler. Forslag herom skal være udsendt sammen med forslaget om foreningens opløsning.

 

Ad. 6. Forslag fra medlemmerne.

Ingen indkomne forslag.

 

Ad. 7. Budget og kontingenter for det kommende år.

Budgettet blev gennemgået af Ole Wriedt. Kontingentet er uændret. Ingen kommentar fra generalforsamlingen.

 

Ad. 8. Valg af formand.

Erik C. Ebsen modtager genvalg. Erik C. Ebsen blev valgt.

 

Ad. 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Susanne Vilstrup, Kristina Kristensen, og Jane Mogensen er på valg og modtager genvalg. Alle tre blev valgt.

 

Ad 10. Valg af 1. og 2. suppleant.

1. suppleant Niels Christoffersen modtager genvalg og blev valgt. 2. suppleant Varinka Kierulff Boseman.

 

Ad 11. Valg af 2 revisor og 1 revisorsuppleanter.

Knud Kuhlmann modtager genvalg og blev valgt. og Jytte Brejnholdt modtager genvalg og blev valgt.

 

Ad.12. Eventuelt.

Formanden Erik Cloyd Ebsen takkede Henrik Poulsen for hans arbejde som dirigent gennem årene.

 

Næstformand Susanne Vilstrup gjorde generalforsamlingen opmærksom på, at det er vigtigt, at medlemmerne stemmer ved Hovedstyrelsesvalget i slutningen af november 2015, hvor Erik C. Ebsen vil stille op.

Vigtigt at hvert medlem bruger alle stemmer på Erik C. Ebsen, så vi sikrer os, at Erik bliver valgt ind i hovedstyrelsen og kan varetage vores interesser som mindre medlemsgruppe. Dirigenten påpegede, at det er 18 stemmer, som hvert medlem har til hovedstyrelsesvalget.

 

Fra salen var der opbakning til at bestyrelsen selvfølgelig kan bruge den økonomi, der er nødvendig for at holde ”fysiske” bestyrelsesmøder” i det omfang, der er behov for det.

 

 

Referent Susanne W Vilstrup