Referat fra generalforsamling 2016

Læs referatet her

Foreningen af Tale-Hørelærere i Folkeskolen (FTHF) 

Onsdag d. 21. september 2016, kl. 19.30, lokale 5-6 på Vingstedcentret i Bredsten.

 

fthf-logo-blaa lille 50x50

 

Dagorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Fastsættelse af forretningsorden

3. Bestyrelsens beretning

4. Regnskab for 2015

5. Forslag fra bestyrelsen

6. Forslag fra medlemmerne

7. Budget og kontingenter for det kommende år

8. Valg af formand

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer

10. Valg af 1. og 2. suppleant

11. Valg af revisor og 2 revisorsuppleanter

12. Eventuelt

 


Forslag til forretningsorden til generalforsamling i FTHF

  1. Generalforsamlingen åbnes af formanden, der leder valget af dirigent, og stemmetæller.

 

  1. Dirigenten konstaterer generalforsamlingens lovlige varsling og beslutningsdygtighed i henhold til vedtægterne.

 

  1. Mødet afvikles efter den udsendte dagsorden.

 

  1. Talerne får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Dog kan formanden og forslagsstilleren når som helst efter et indlæg begære ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik.

 

  1. Generalforsamlingens medlemmer må i alle tilfælde rette sig efter dirigentens afgørelse.

 

  1. Generalforsamlingen kan bestemme, at taletiden begrænses. Formanden og forslagsstilleren vil dog altid være undtaget fra denne bestemmelse. Dirigenten eller et medlem kan stille forslag om, at debatten afsluttes straks efter de indtegnede talere. Træffes en sådan beslutning kan kun formanden og forslagsstilleren yderligere tildeles ordet. Såfremt talerækken lukkes, og der derefter fremsættes et eller flere nye forslag, åbnes talerækken igen, med mindre en ny afstemning begærer den lukket.

 

  1. Forslag og ændringsforslag skal indleveres skriftligt til dirigenten. Dirigenten bestemmer i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes under afstemning.

 

  1. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, bortset fra vedtægtsændringer, der kræver mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmers stemmer herfor.

 

  1. Afstemning kan foregå ved håndsoprækning, men skal være skriftlig, hvis ønske herom fremsættes af generalforsamlingen. Der kan stemmes ved fuldmagt såfremt § 8. stk. 2 er indfriet. Er der opstillet flere kandidater til personvalg, afholdes der skriftlig afstemning.

 


Følgende opstiller til valg/genvalg i FTHFs bestyrelse generalforsamlingen den 21. september 2016

 

Valg af formand:
Susanne W. Vilstrup opstiller

 

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode:
Ole Wriedt opstiller og modtager genvalg
Kirsten Andersen opstiller og modtager genvalg.

Valg af 1. suppleant for en 1-årig periode
Niels Christoffersen opstiller og modtager genvalg

Valg af 2. suppleant for en 1-årig periode
Varinka Kierulff Boseman opstiller og modtager genvalg

Valg af 1 revisor for en 2-årig periode
Jytte Brejnholdt opstiller og modtager genvalg

Valg af 2 revisorersuppleanter for en 1-årig periode

 


 

 

 

Find referatet fra generalforsamlingen onsdag den 21. september, 2016

klokken 19,30 i lokale 5-6, Vingsted Centeret, Bredsten her.