Vingstedkursus 2019

EFTERUDDANNELSESKURSUS
FORENINGEN FOR TALE-HØRE-LÆRERE I FOLKESKOLEN 
VINGSTED 2019 

Dette års efteruddannelseskursus har fokus på fællesskab og ny viden, som du kan tage med hjem i din kommune. FTHF vil understøtte det, “at have fingeren på den logopædiske puls” og skabe gode rammer for sparring og ikke mindst det, at være sammen med kolleger på tværs af kommunerne. 

Tidlig logopædisk indsats og et inddragende og differentieret forældresamarbejde!

  • Hvordan kan vi markere og være skarpere på den tidlige logopædiske indsats for 0 – 3 årige? Ulla Flye og Pia Thomsen har fokus på tidlig sporing og sprogpædagogiske redskaber samt forandring og udvikling af den fagprofessionelle logopædiske opgave. 
  • Forældrene er vigtige medspillere i vores arbejde. Vi har fokus på, hvordan vi ved forskellige  kommunikative vanskeligheder, kan inddrage forældrene og undersøger, hvad deres rolle er i forhold til børnenes sproglige udvikling og læring. Hvilken betydning har viden om relation og samspil for logopædædens arbejde? Hvor differentieret skal opgaven løses og hvordan kan opgaven faciliteres i barnets nærmiljø? 
  • Vi har en hel søjle om DLD. Vi har den store glæde at få besøg af  VIP Dr. Susan Ebbels fra England med et stort enmandsoplæg og vores egen Niels Thybæk. Susan Ebbels har forsket og undervist i DLD og Shape Coding metoden. Niels Thybæk har arbejdet med identifikation af udviklingsbetinget sprogforstyrrelser (Developmentalt Language Disorder eller DLD) på baggrund af fonologisk korttidshukommelsestest 

Alle oplæg afholdes i Centersalen

Onsdag d. 18. september 2019

09.30 – 10.00 Ankomst, the, kaffe og croissanter i Aulaen

10.00 – 10.20 Velkomst i Centersalen

10.20 – 12.30 Tidlig opsporing og indsats gennem udvikling af faglighed
/ Pia Thomsen

Forskning viser, at den logopædiske faglighed gør en forskel. I de senere år har forventningerne til logopædien i Danmark forandret sig betydeligt dels i retning af specialiserede undervisningstilbud og dels i retning af aktionslæring i dagtilbudsregi og deltagelse i tværfaglige tidlige indsatser. Mit oplæg handler om denne udvikling, og om hvilke logikker, fagligheder og redskaber sådanne fagprofessionelle forandringer fordrer hos logopæden. Jeg tager udgangspunkt i den eksisterende forskning på området og erfaringer fra kommunale og regionale projekter med (audio)logopædiske faggrupper.

Ulla Flye Andersen er Tale/sprog konsulent, Master i Sprogtilegnelse, og er Hanen certificeret underviser i ”Sprog i Samspil”. Ulla har siden 2007 drevet firmaet Sprog & Leg, som primært er en kursus- og rådgivningsvirksomhed og med tilhørende materialer til sprogstimulering. Se mere på www.sprogogleg.dk

Folketinget vedtog i 2017 at gøre det muligt for kommunerne at sprogvurdere børn omkring 2 års alderen. I Dagtilbudsloven § 11 stk. 4 står der også, at man ”i forbindelse med sprogvurderingen i alderen omkring 2 år kan inddrage andre forhold end sprog hos barnet.” Til dette formål har Pia Thomsen udviklet SprogTrappen som sprogpædagogisk redskab. SprogTrappen har ikke kun fokus på barnets formelle sprog, men inddrager også vigtige milepæle inden for det funktionelle sprog, legeudvikling, fælles opmærksomhed og pegegestik, kognition, samt relationer og socialt samspil. Jeg vil kort gennemgå SprogTrappens opbygning, udviklingsområder og de seks trin, et barn kan indplaceres på.

Pia Thomsen er ph.d. i børns typiske og atypiske sprogudvikling og er certificeret i flere forskningsbaserede metoder, fx udvalgte Hanen programmer. Pia Thomsen har været ansat på Syddansk Universitet fra 1999-2017 og som Docent på Absalon fra 2017-2018. Hun har sideløbende lavet en række store udviklingsprojekter i regioner og kommuner, herunder SprogTrappen i samarbejde Rambøll og Dansk Psykologisk Forlag. Pia er i dag selvstændig forsker, forfatter og praksisudvikler. Hun samarbejder med universiteterne, en række fonde, kommuner og dagtilbud i hele landet med fokus på tidslig indsats, praksisudvikling i både dagtilbud og PPR. Se mere på www.piathomsen.dk.

12.30 til 13.30 Frokost i restauranten

Mulighed for indkvartering

13.30 – 14.30 Tidlig opsporing og indsats gennem udvikling af faglighed / Ulla Flye

14.30 – 14.45 Pause

14.45 – 16.30 ”Gi’ sproget et spark” / Susanne Stoltenborg

Forældresamarbejde som integreret del af fælles sprogindsats.
Forældresamarbejde er med ”Den ny styrkede læreplan” blevet obligatorisk i dagtilbud og skole. Forældrenes påvirkning af børnenes udvikling og læring er anerkendt og uomtvistelig.
I mit oplæg vil jeg, med udgangspunkt i seneste forskning og teori, belyse forældrenes rolle i forhold til børnenes sproglige udvikling og læring, og hertil gennemgå teoretiske og praktiske modeller for forældresamarbejde.

Susanne Stoltenborg er sprogvejleder, konsulent og underviser. Hanen-certificeringer i ”Sprog i samspil, Teacher Talk, Mere end ABC og SPARK Communications”.
Ansat som flersprogsvejleder ved PPR i Gladsaxe Kommune med ansvar for etablering af sproggrupper samt varetager sprogunderstøttende undervisning for flersprogede børn i alderen 3-6 år.  Ligeledes varetager jeg vejledning af personale og forældre i at styrke børnenes sproglige udvikling, samt indgår i tværfagligt team, og planlægger og gennemfører sampraksisforløb i kommunens dagtilbud.

16.45 – 18.30 – FTHF Generalforsamling i Engsalen

19.00 -20.30 Spisning i restauranten

20.30 – ?? Samvær i kælderen

Torsdag d. 19. september 2019

Fra klokken 7.00 – Morgenmad

9.00 – 12.00

9.00 – 12.00 The current evidence base for school-aged children with Developmental Language Disorder (DLD)
/ Susan Ebbels, England (oplæg på engelsk)

This talk aims to update Speech and Language Therapists on the current evidence base for intervention for school-aged children with Developmental Language Disorder. It will focus predominantly on comprehension and production at the word (vocabulary and word-finding), sentence (sentence construction and comprehension of sentences) and narrative level.

Attendees will learn about how to appraise research evidence and a traffic light colour-coding system will be used throughout so that they can see at a glance the reliability of each piece of evidence mentioned. At the sentence level, attendees will learn about studies which contrast different methods and agents of delivery of intervention to children with language impairments (where the details of the actual intervention approach are not main focus). They will then learn about the evidence for different specific intervention approaches. At the word level, attendees will learn about studies aiming to improve word learning and vocabulary and also intervention for word finding difficulties.

Dr. Susan Ebbels

Dr Susan Ebbels is a Speech & Language Therapist and Director of Moor House Research and Training Institute at Moor House School & College, Surrey, UK, a special school for children with Developmental Language Disorder (DLD) aged 7-19. She has an honorary lectureship at UCL and is also a specialist advisor for Royal College of Speech and Language Therapists. She is passionate about the need for evidence based practice and has carried out and coordinated many intervention studies on a range of areas, but with a particular focus on improving the comprehension and production of grammar in children with language disorders using her SHAPE CODINGTM system.

12.00 – 13.30 Frokost og udstilling

13.30 – 14.30

13.30 – 14.30 Identifikation af udviklingsbetinget sprogforstyrrelse (Developmentalt Language Disorder (DLD)) på baggrund af fonologisk korttidshukommelsestest
/ Niels Thybæk

Udviklingsbetinget sprogforstyrrelse (DLD) kan bl.a. identificeres ved hjælp af forskellige lingvistiske markører, der undersøger fx grammatisk morfologi, og processeringsmarkører, der undersøger den fonologiske korttidshukommelse (arbejdshukommelse).
Til undersøgelsen er der udviklet to fonologiske korttidshukommelsestests, som benyttes sammen med to standardiserede tests (sætningsgentagelse og talspændvidde) i en analyse af nøjagtigheden med hvilken de forskellige tests diskriminerer mellem børn med DLD og børn med typisk sprogudvikling.
I oplægget gennemgås undersøgelsen, herunder det udviklede testmateriale, og der redegøres for resultaterne samt perspektiveres til den logopædiske praksis.

Niels Thybæk er cand.mag i audiologopædi og ansat hos PPR Middelfart

14.30 – 15.30 Kaffe og udstilling i Aulaen

15.30 – 17.00

Stammen og forældreinddragelse 
/ Bjarne Dammsbo

I både førskole- og skolealderen spiller forældrene til et barn, der stammer, væsentlige roller – om end på helt forskellig vis. Det miljø, som barnet befinder sig, har en afgørende betydning for stammens individuelle udtryk og udvikling – og hjemmebasens indflydelse stopper ikke ved skolestart. Men hvordan kan vi som logopæder facilitere et hjemmemiljø, hvor der er plads til alle stammens facetter, og hvad kræver det af os – fagligt og personligt – at forblive relevante facilitatorer gennem det stammende barns udviklingsfaser? Hvilke behandlingsmetoder kan vi lade os inspirere af – og hvordan undgår vi at blive parkeret på sidelinjen?

Bjarne Dammsbo er cand. mag. audiologopæd.
Tale-hørekonsulent (Opvækst og Læring, Faaborg-Midtfyn Kommune)
Ekstern lektor i stammen (Københavns og Syddansk Universitet) samt underviser i stammen på UCC

17.00-17.45

Sprog på Forkant – et satspuljemiddelprojekt, der forløber over 3 år ved PPR i Holstebro kommune
/ koordinerende talehørekonsulent Bodil Jørgensen m.fl

Sprog på Forkant er en forebyggende og intensiv indsats i forhold til 0-5 årige børn, der kan være i risiko for mistrivsel pga. sprogtilegnelsesvanskeligheder.
Oplægget vil være med fokus på praksis, hvor områder som opsporing, indhold, forældresamarbejde, bump på vejen, evaluering og tanker om implementering efter projektets ophør, vil være en del af indholdet.  

19.00 – 01.00 Festmiddag i restauranten

God mad, masser af lækker musik og masser af dans!!

Fredag d. 20. september 2019

Fra kl 7.00 – Morgenmad

08.45 – 9.00 Opsamling

9.00 – 10.30

Forældreindragelse i AVT for børn med høretab
/ Jane Lignel Josvassen.

Auditory Verbal Therapy (AVT) er en specialiseret audiologopædisk indsats, som understøtter udviklingen af hørelse og talesprog hos børn med høretab. Metoden er baseret på et forældreønske om, at barnet skal være funktionelt hørende med et alderssvarende talesprog og kunne inkluderes med normalthørende jævnaldrende.
Det hidtidige 1-årige AVT-forløb til børn med CI, blev udvidet i september 2017. Nu kan alle børn fra 0 til og med 5 år med dobbeltsidigt behandlingskrævende høretab på over 40 db, deltage i et 3-årigt AVT-forløb. Børnene deltager selvfølgelig sammen med deres forældre, for AVT uden forældreinddragelse findes ikke. AVT udbydes på tre specialiserede audiologiske klinikker i henholdsvis Aarhus, Odense og Gentofte.

I oplægget vil vi fortælle om det 3-årige AVT-forløb fra forskellige vinkler. Medarbejdere fra Decibel – Landsforeningen for børn og unge med høretab, fortæller om dokumentation og kvalitetssikring i det 3-årige AVT-forløb. Kvaliteten bliver bl.a. belyst fra et forældreperspektiv, hvor vi har spurgt ind til om forældrene føler sig inddraget på en tilfredsstillende måde. 

Jane Lignel Josvassen vil forklare hvordan hun arbejder med forældreinddragelse i praksis i et AVT-forløb. Jane vil også dele resultater fra Decibels forskningsprojekt om AVT fra 2013-2016, et projekt som også undersøgte forældrenes oplevelse af at deltage i AVT.

En forælder, der deltager i det 3-årige AVT-forløb, vil dele sine oplevelser med at indgå i forløbet, og hvad det har betydet for ham/hende at blive inddraget i behandlingen af høretabet.

Jane Lignel Josvassen er audiologopæd, cand.mag. LSLS, cert. AVT. Ansat i Videnscenteret hos Decibel – Landsforeningen for børn og unge med høretab, og på Audiologisk Afdeling, Rigshospitalet (Gentofte matriklen).
Medarbejder fra dokumentations- og vidensfunktionen i det 3-årige AVT-forløb. Forankret i Decibels videnscenter.

10.30 – 10.45 Pause

10. 45 – 11.30

“Pædagoguddannelsens tilgange til sprogudvikling” –
Ida Theodora Wolf Berendsen er lektor og udviklingskonsulent på Københavns professionshøjskole.

I oplægget vil der blive sat fokus på rammerne (bekendtgørelsen) for at uddanne pædagoger i pædagogisk praksis med børns sprogtilegnelse og udvikling.  Uddannelsen bliver sat i perspektiv til den ny styrkede pædagogiske læreplan. I den forbindelse, vil der blive udfoldet hvordan pædagogik, som teoretisk og praktisk faglighed, ser sprogtilegnelse i et inkluderende socialt perspektiv. Sidst vil der blive udpeget fokusområder i relation til pædagogers tværprofessionelle samarbejde.


Ida Theodora Wolf Berendsen er lektor og udviklingskonsulent på Københavns professionshøjskole. Ida har undervist på pædagoguddannelsen og eftervidereuddannelse af pædagoger de sidste 20 år indenfor flere forskellige faglige felter

11.30 – 12.00 Stående sandwichbuffet i Aulaen

12.00 – 14.00

Få styr på børns trivsel i forhold til den digitale verden
/ Ulla Dyrløv

Foredrag af Ulla Dyrløv, der er baseret på bogen, “Få styr på dit barns digitale verden – en guide til det gode onlineliv”, der udkom den 11. oktober 2018.
Mange forældre og fagpersonale er – helt naturligt – bekymrede for, hvilke konsekvenser den moderne skærmkultur har for børn. Mange vil gerne opsætte regler, der så viser sig at være svære at håndtere i praksis.
I dette foredrag giver psykolog, Ulla Dyrløv, en række konkrete anvisninger til forældre og fagpersonale. Bl.a. giver hun sine bud på svar til de hyppigt stillede spørgsmål: hvor længe bør barnet spille computer hver dag? Er det problematisk at se YouTube i timevis? Og hvordan opfører man sig egentlig på de sociale medier?
I en moderne hverdag, hvor vi hverken kan finde vej i trafikken eller lave aftensmad uden først at konsultere en skærm, tvinges vi til at tage stilling til, hvilke digitale vaner vi ønsker at videregive til børnene, der er født ind i en verden fyldt af skærme med konstant tilbud om underholdning. Foredraget har relevans hvad enten målgruppens børn er fem år gamle og vil spille iPad, eller om der er tale om teenagere, der har lige så mange venner via Youtube som de har kammerater i klassen.

Ulla Dyrløv er cand. psyk. aut. og forfatter

14 – 14.15 Afslutning af dette års efteruddannelseskursus

Generelle oplysninger


Tidspunkt: 18. – 20.september 2019

Du modtager umiddelbart efter tilmeldingen en bekræftelse på, at vi har modtaget din tilmelding. Endelig bekræftelse på deltagelse sendes ud i umiddelbar forlængelse af tilmeldingsfristen den 1. juni.

Tilmeldingsfrist: 1. juni 2019. 

Tilmelding efter den 1. juni er kun mulig i det omfang, der er plads på Vingsted Hotel & Konferencecenter. Allerede medlemmer af foreningen prioriteres. Ved tilmelding efter 1. juni vil der være et gebyr på kr.500. Personlig indmeldelse i foreningen kan ske parallelt, således at man sikres plads OG får medlemsrabatten.

Kursussted: Vingsted Hotel & konferencecenter, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten, Vejle. Telefon 7586 5533

Pris:

Nuværende medlemmer af FTHF: kr. 4.632,- + kr. 663,- (moms)= kr. 5.295,-

Ikke-medlemmer: kr. 4.632,- + kr. 500 (medlem i 2019) + kr. 663,- (moms)= kr. 5.795. 

Hvis du ikke allerede har meldt dig ind i FTHF, vil du automatisk blive indmeldt i foreningen med din tilmelding, idet kun medlemmer af foreningen kan deltage i foreningens arrangementer. Medlemskabet gælder resten af 2019. Det står enhver frit for at melde sig ud af foreningen inden 2020.

Prisen uden moms er den pris kommunen betaler for et 3 dages efteruddannelseskursus. 

Det er IKKE muligt at deltage udelukkende på enkelte kursusdage eller at fratrække overnatning fra den fulde kursuspakke, der indeholder kursusafgift, overnatning i enkeltværelse og fuld forplejning på Vingsted Hotel & konferencecenter.

Endelig bekræftelse:

Umiddelbart efter den 1. juni 2019 modtager tilmeldte endelig bekræftelse på deres deltagelse, og i denne bekræftelse vil der være et link til en formular, som kan udfyldes, hvis du ønsker at deltage i bustransporten til og fra Vejle station.

Ligeledes kan du skrive, hvis du skulle have særlige ønsker i forhold til forplejningen på kurset, hvis du har andre ønsker til kursusdagene eller en besked til planlæggerne.

Framelding: Pladsen på kurset kan frit overdrages til en kollega, der er medlem af foreningen, men af hensyn til deltagerliste og navneskilte skal vi have besked via kurser@fthf.dk eller kasserer@fthf.dk

Framelding til kurset kan ske uden gebyr frem til tilmeldingsfristen d. 1. juni. Derefter vil der være et gebyr på kr.1000.- indtil 2 døgn før kursusstart. Derefter faktureres det fulde beløb.

Bus

Busserne betales af FTHF, så får du alligevel ikke brug for bus, vil vi rigtig gerne have din framelding, så vi kan tilpasse busudgiften.

Bus-framelding sendes til kasserer@fthf.dk

Kig ind

Hold dig opdateret med evt. ændringer i programmet, information om bussen og handouts. Oplægsholdernes power points bliver ikke udleveret på selve kurset, og vi presser på for at kunne lægge dem på hjemmesiden før kurset – men i praksis har det været en udfordring, idet oplægsholderne gerne finpudser oplæggene til det sidste, så medbring gerne pc eller iPad og hent evt. oplæggene undervejs. Vi plejer at kunne lægge dem på umiddelbart før foredragene.